Pz. da Constitución  /  36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)
tlfs: 986 658 126 - 986 658 082  /  fax: 986 658 360
e-mail: info@concellodesalvaterra.org


Casa do Concello

Convocatorias abertas

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. ORDE do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2017. Prazo de presentación de solicitudes. Os prazos de presentación da solicitude de axuda serán os seguintes:
a) Para os danos comunicados entre o 1 de outubro de 2016 e a entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 45 días naturais contados a partir da entrada en vigor desta orde. É requisito imprescindible que se teña previamente comunicado o ataque do xeito e no prazo previsto na Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2016.
b) Para os danos ocasionados a partir da entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 45 días naturais contados desde o día seguinte ao da comunicación do daño.

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. ORDE do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións dentro do Plan específico de acción comunitaria destinada a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia. PRAZO DE SOLICITUDES :O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia DOG 20/01/2017

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA. ORDE do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015‑2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, con financiamento plurianual.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 30 de decembro de 2016 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.
PRAZO DE INSCRICION:
1.-O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profe­sionais de Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2), Atención socio­sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2), Servizos para o control de pragas (SEA028_2), Xestión de servizos para o control de organismos noci­vos (SEA251_3), Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2), Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2), Tanatopraxia (SAN491_3) e Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2) será de 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
2. O prazo de inscrición para as unidades de competencia da cualificación profesional de Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA 595_2) iniciarase o día 1 de marzo e finalizará o 31 de marzo de 2017

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA. RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2016 pola que se convocan cursos de reciclaxe de socorrismo acuático, válidos para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de inscrición é de sete días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.(DOG 28/11/2016)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 27 de setembro de 2016 pola que se establecen os domingos e festivos nos que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2017.

SALVATERRA DE MIÑO EDICTO RELATIVO Á EXPOSICIÓN PÚBLICA DA APROBACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO DE "SANEAMENTO DOS NÚCLEOS DE AS ERMITAS, O COUTO E LEIRADO", AO OBXECTO DE RECLAMACIÓNS. PRAZO DE ALEGACIONS: trinta días hábiles, contados dende o seguinte á data de inserción do presente anuncio no B.O. da Provincia.(06/010/2016)

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA. DECRETO 132/2016, do 22 de setembro, polo que se declara a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto da senda fluvial e recuperación das marxes do río Miño entre Salvaterra de Miño e o río Caselas.

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA. RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 30 de novembro de 2016, no caso da axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e o 31 de outubro de 2016 para a indemnización recollida no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.(DOG 15/04/2016)

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2015 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do programa Aluga, no exercicio 2016. De conformidade co establecido no artigo 45.3 do Decreto 84/2010, do 27 de maio, as solicitudes de axuda ás persoas inquilinas deberán presentarse antes do día 10 do mes da data de efectos do contrato de arrendamento formalizado ao abeiro do programa Aluga.

O Concello
O Municipio
PERFIL DO CONTRATANTE
Servizos Municipais
Historia
Turismo
Horarios Autobuses
VERÁN CULTURAL 2016
Economía
Medio Ambiente
Recursos Culturais
Deporte
Enlaces de interese
Axenda
Base Fotográfica
  Buscar
 
Aviso legal anterior        arriba         seguinte